Szakmai önéletrajz | CV | Bio

image_6483441Dr. Hermán M. János [HU] [NL] [EN]

Hermán M. János (Kolozsvár, 1948). Kolozsváron 1966-tól kezdve voltam teológiai hallgató négy évig. Nagyszebenben tanultam a német lutheránus tagozaton egy évet, Bukarestben pedig a román orthodox teológiai egyetemen két évet. A hét évbõl három a teológiai magiszterképzõ tanfolyam elvégzésére volt, emellett Amszterdamban három post-akadémiai félévet töltöttem az ottani református Vrije Universiteit hallgatójaként 1980-1981-ben, ahol a disszertációm anyagát gyûjtöttem össze, és doktoráltam végre 1992-ben Budapesten. Lelkészi állomáshelyeim: 1973-1976 Mezõkeszü és Magyarlégen, 1976-1978 Somkerék, 1978-1983 Újõs és Szászfûzkút. Elmenekültünk 1983. szeptember 10-én, meg sem álltunk a frízlandi Ouwsterhaule és Scharsterbrug nevû falvakig, ahol hat éven keresztül voltam holland református egyházi szolgálatban és önkéntes alapon magyar gyülekezetet is szerveztem. Onnan jártam a Liege és Brüsszel környéki magyarokhoz, tartottam havonta istentiszteleteket. Londonban islelkészkedtem az ottani magyar református egyházközségben 1993.1994-ben. Komáromban tanítottam egyházjogot és egyháztörténetet 1995.1999 között, azóta pedig egyfolytában fáradozok és váradozok, ami azt jelenti, hogy Zwolleban és Váradon lakunk, utazunk, dolgozunk. Váradon, a partiumi és erdélyi egyházközségekben harminc feletti a konferenciáknak és a szimpoziumoknak a száma, amelyeket személyesen, vagy a feleségemmel, vagy éppen kollégákkal szerveztem az eltelt tíz esztendõ alatt. Egyháztörténeti kutatással, oktatással, írással foglalkozom. Közel 15 éve mûködik a nemzetközi Juhász István Alapítvány, ennek elnöke vagyok a bejegyzése óta. A délszláv háború idején református menekültügyi vezetõ lelkész voltam Magyarországon 1992 és 1993 folyamán, Budapesten. Tudatosan vállaltam ezt a megbízatást is, mert átestünk az üldözések traumáján és a menekülések kockázatán és másfajta élettapasztalatokat szereztünk az emigrációban, ami hasznosnak bizonyult a helyzetek felismerésében és a lelkek gyógyításában.

Szakmai önéletrajz

Tudományos fokozat: PhD.
Egyetemi beosztás: Docens

Tanulmányok:

Doktorjelölt: 1970 szeptemberében felvételizett az Egyetemi Fokú Egységes
Protestáns Teológiai Intézet (Kolozsvár) doktorképzõ tanfolyamára. Doktori
dolgozatának címe: Johannes a Lasco lengyel reformátor élete és munkássága.

1970.1971: Doktorjelölti tanulmányok végzése Juhász István professzor
vezetésével

1971.1973: Doktorjelölt a Bukaresti Román Ortodox Teológián. Vezetõ tanárai:
Ion Rãmureanu és Alexandru Elian professzorok.

1977: Absolutorium. Teljesítette a kijelölt szóbeli és írásbeli vizsgákkal
kapcsolatos követelményeket, mindazt, amit a Teológiai Intézet Tudományos
Tanácsa jelölt ki és hagyott jóvá.

1980.1981: Posztakadémiai tanulmányok az Amszterdami Vrije Universiteit kebelében. Vezetõ tanárai: Uhlrich Gäbler és C. Augustijn professzorok. Szakterület: A holland és a lengyel reformáció történetének vizsgálata.

1992 június: A Budapesti Károli Gáspár Református Egyetemen summa cum laude minõsítéssel védte meg a doktori dolgozatát, melynek címe: Johannes a Lasco (1499.1560) élete és munkássága. Vezetõ tanárai: Ladányi Sándor és Kozma Zsolt.

Felsõfokú tanulmányok:

 • 1966.1970: Egyetemi Fokú Egységes Protestáns Teológiai Intézet, Kolozsvár
 • 1970: Véglegesítõ vizsga
 • Szakterülete: Egyetemes egyháztörténet, Reformációtörténet

Oktatott tárgyak:

 • 1990.1991: Magyar egyháztörténet tanítása a Groningeni Egyetem Bölcsészeti Karán a Magyar-Holland fakultáson.
 • 1995.1999: Egyházjog oktatása a Komáromi Calvin János Református Teológia Akadémián
 • 2000.2001 között és 2007-tõl: Protestáns Egyháztörténet és Egyetemes Egyháztörténet tanítása a Partiumi Keresztény Egyetem Teológiai Fakultásán.

Tudományos kutatási területek:

 • Erdélyi magyar diákperegrináció a hollandiai egyetemeken, 17.18. sz.
 • A moldvai reformáció története
 • Bethlen Miklós teológiai gondolkodása
 • Johannes Honterus-kutatások
 • A Váradi Biblia története
 • Kuyper Ábrahám és a neokálvinizmus hatása Magyarországon

 


Dr. János Hermán M. [NL]

 


 

Dr. Hermán M. János [EN]