Publikációk

Publikációs jegyzék

[Még folyamatban van a weboldal összeállitása]

Önálló könyvek | Boeken | Books

  • Johannes a Lasco élete és munkássága. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2008
  • Johannes a Lasco 1499.1560. Az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadása. Napoca Star, Kolozsvár, 2009
  • Johannes a Lasco 1499.1560. EXIT Kiadó, 2. kiadás, Kolozsvár, 2010
  • Bethlen Miklós életének és gondolkodásának evangéliumi vonásai. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2008
  • Erőtlenség által (2Kor 12,9a) Hitvallók és mártírok. Száműzöttek, menekültek, befogadók, maradók. (Dokumentumok és dolgozatok a XX. századi magyar reformátusok egyházi életéből.) Nagyvárad, 2018, Itt megtalálható a konyv .PDF formában.

 

Tanulmányok | Studies | Studies

1972
Hermán János: Gyula Moravcsik, ca bizantinist. In: .Glasul Bisericii., XXVI. évf.
Aug. sz. Bukarest, 1972, p.171-181

1973
Hermán M. János: Johannes Honterus a hazai mûvelõdés szolgálatában.
/1498.1549/. In: .Mûvelõdés., XXVI. évf. 9. sz. Bukarest, 1973, p. 41- 43.

1978
Hermán M. János: A hazai és lengyel reformáció XVI. századi kapcsolatainak
újabb kutatása. In: .Keresztény Magvetõ.. Felelõs szerkesztõhelyettes: dr. Erdõ János. Kiadja az Unitárius Egyház, 84. évfolyam, 3-4. szám, alapítási év: 1861. Kolozsvár, 1978, p.202-211

1992
Hermán M. János: Johannes a Lasco reformátori jelentõsége. In: .Református
Szemle., Kolozsvár, 1992, p.359-366

1994
Hermán M. János: Ficsor Ádám, az elsõ londoni magyar egyházközség lelkésze 1729-ben. In: .Angliai Magyar Református Egyházközség Hivatalos Körlevele., szerkesztette Hermán M. János. Pünkösdi szám, London, 1994, p.3.

1995
Hermán M. János: De ondertekening van de Formulieren van Eenigheid door de Hongaarse theologen bij hun promotie aan de Universiteit te Leiden. (A Leidenben doktoráló magyar teológusok aláírják az Egység Három Formuláját.) In: Een boek heeft een rug. Hoofdredactie: Margriet Gosker. Uitgeverij Boekencentrum B.V., Zoetermeer, 1995, p.131-138

1998
Hermán M. János: Gyermekmentés Belgiumban (1923.1930). In: .Korunk.,
alapítási év: 1926. Felelõs szerkesztõ: Kántor Lajos. Harmadik évfolyam IX/12, decemberi szám, Kolozsvár, 1998, p.115-123.

1999
Hermán M. János: Egy csalótól elámíttatott .õsz doktor. és egy .zsarnok vajda. a reformáció szolgálatában. (Fejezetek a moldvai reformáció történetébõl.) In: .Kéve., szerkesztette Molnár Veress Pál, VI. évf., 2. sz., Stockholm, 1999, p. 15-22

2000
Hermán M. János: Johannes a Lasco és a magyar Sebastianus Pech kapcsolata. In: Református Kalendárium a 2000. évre. Kiadja a KRE, Nagyvárad, 1999, p.154-156.

2003
Hermán M. János: Herder. Fény, szeretet, élet. In: .Partiumi Egyetemi Szemle, 2003/2, felelõs kiadó dr. Tonk Márton, p.277-289

2004
Hermán M. János: Herder (1744.1803). In: .Keresztény Magvetõ., 110. évfolyam, 2004, 1. szám. Szerkeszti dr. Szabó Árpád, Kolozsvár, 2004, p.12-29

Hermán M. János: Adalékok Bölöni Sámuel lelkipásztori szolgálatának emlékeihez. In: Ég áldjon Somkerék, p.26-36

Hermán M. János: A somkeréki református templomról. Járay Márton volt somkeréki református lelkipásztor anyaggyûjtése és más források alapján összeállította Hermán M. János volt somkeréki ref. lelkész 1976-ban. In: Ég áldjon Somkerék, p.37-41.

Hermán M. János: Harangöntetés és harangoztatás Somkeréken a XIX. században. In: Ég áldjon Somkerék, p.44-49

Hermán M. János: Herder életmûve és magyarországi hatása. In: .Zempléni Múzsa., 2004/1 szám, p. 18-35.

A szép magyar Váradi Biblia nevesítésérõl. In: Szíj Rezsõ Emlékkönyv II. Szenczi Molnár Társaság, Budapest, 2005, p.232-242

2006
Adalékok Apáczai kolozsvári székfoglaló beszédének vizsgálatához. In: Emlékkönyv Tõkés István kilencvenedik születésnapjára. Protestáns Teológiai Intézet Kiadó, Kolozsvár, 2006, p.573-585

Kuyper Ábrahám, mint Laszki János egyháztanának kutatója. In: Partiumi Egyetemi Szemle, 2006/1, p.53-64

2007
Ravasz László egyházpolitikai üzenete. In: Partiumi Egyetemi Szemle, 2007/2, p.7-14

2008
Magyar gyermekek belgiumi és hollandiai felkarolása az elsõ világháború után. In: Partiumi Egyetemi Szemle 2008/2

2010
Kálvin korai magyar tanítványai. In: Református Szemle, Kolozsvár, 2010/4, p.400-420

2011
Hadadi lelkipásztorok: Székely Pál. In: Életvédelem . Családvédelem, Partium Kiadó, Nagyvárad, 2011

Elõszó, utószó | Voorwoord, Nawoord | Preface | Postface

2000
Nemzetközi Egyházi-Etnikai-Kisebbségügyi Értekezlet. Félix-fürdõ, 1999. okt.
25.27. Kiadja a KRE, szerkesztõ Antal János. Az elõszót írta dr. Hermán M. János, Nagyvárad, 2000, p.3.

2001
Balázsné Kiss Csilla: Uram kereslek. Lépteimet most is te vezessed. Az elõszót írta dr. Hermán M. János. Sz. K. A. Nyomda, Nagyvárad, 2001, p.1-4

2002
Hermán M. János: Bibliás vitézkedés. (Elõszó.) In: Kurta József, A Váradi Biblia története. Lektorálta dr. Sipos Gábor, Nagyvárad, 2002, p.3-4

Hermán M. János: Nomen est omen. Elõszó a Magyar keresztnevek kiadásához. In: Magyar keresztnevek, Nagyvárad, 2002, p.3-4

Hermán M. János: Az igehirdetés és az iskolák fenntartása. Elõszó. In: Heidelbergi Káté, helyreállított szövegû kiadás. A szöveget gondozta dr. Juhász Tamás. KRE kiadás, Nagyvárad, 2002, p.3-4.

2005
Rudi Hermans: Törökbálint messzire van. (Terug naar Törökbálint, Antwerpen, 1989. Hollandból fordította Gera Judit.) Utószót írt Hermán M. János: Rög a zsebkendõben. Szerkesztette Scheiblinger Péter. Tinta Kiadó, Budapest, 2005, p.75-79

Hermán M. János: Elõszó M.R. van den Berg könyvének fordításához. Timotheus levelei. Misztótfalusi Nyomda, Kolozsvár, 2005

2009
Hermán M. János: Mint liliom a tövisek között. Elõszó Albert András tanulmánykötetéhez; Az Erdélyi Református egyház a XVII.XVIII században, METEM . Historia Ecclesiacticae Hungaria, Budapest, 2009

Fordítások | Vertalingen | Translations

1977
Dr. Ludwig Binder: Bullinger Henriknek 1543-ban Johannes Honterushoz írt levele. Németbõl fordította ifj. Hermán János. In: .Református Szemle., LXX. évfolyam, március-április, 2. szám, 1977, p.145-157

1989
B. J. B. Roolvink: a Hollandiai Református Egyházak Lelkészegyesületének elnöke által írott tiltakozó levél Tõkés László üldöztetése ellen 1989 novemberében. A holland levelet Cziria János lelkipásztor írta, románra fordította Hermán

M. János. Vide, in: .Egyház És Világ., 1991, V.3., p.23-24.

1990

Rondom de Bijbel (Bibliával a kezünkben) Hollandból fordította Hermán M. János, Hoogeveen, 1990. Hat füzetben újra kiadva a Biblia Éve alkalmából Nagyváradon, KRE, 2008

1991
Isten szól hozzád. Áhítatos könyv gyermekeknek. A kiadásért felel Czövek Olivér.
A könyvet Ablonczy Margit, Hermán M. János és Czövek Olivér fordították holland nyelvrõl. Franklin Nyomda, Budapest, 1991, p.1-208

1992
R. H. Bremmer: Biblia, felsõbbség és Kálvin. . G.J. Schutte: Keresztyén politika
egy parlamenti demokráciában. Hollandból magyarra fordította Hermán M. János. In: Protestáns keresztyének a politikában. Magyar-holland konferencia a Sárospataki Református Kollégiumban, 1991 nov. 22.23. A kötetet szerkesztette dr. Hörcsik Richárd, Sárospatak, 1992, p. 15-26 és 50- 61

1993

Ben Nitrauw: A Holland Református Politikai Szövetség alapelvei. (Hollandból fordította Hermán M. János.) In: Magyar Múzeum, 1993, III. évf., 1-4 füzet, Amersfoort-Budapest-Kecskemét, p.12-16

1996
A keresztyén ember és a politika. Gereformeerd Politiek Vormingswerk, Mandaat Alapítvány. Felelõs kiadó Ben Nitrauw. Hollandból magyarra fordította Hermán M. János. Sárospatak, 1996, p.1- 55.

1997
Willy O. R. Willems: Jan van Ruusbroeck társaságában az Úr asztalánál. Hollandból fordította Hermán M. János. In: .Református Szemle., fõszerkesztõ Nagy László, XC. évfolyam, július-augusztusi szám, Kolozsvár, 1997/4 szám, p.274-281.

1999
Asztalos István: A báró Podmaniczky család története. (De geschiedenis van familie baron Podmaniczky) . Molnár Bodrogi Enikõ: Branyicskai Báró Jósika család története. (De geschiedenis van de familie Baron Jósika van Branyicska). Magyarról hollandra fordította Hermán M. János. In: Jósika Miklós Emlékkönyv . In memoriam Miklós Jósika. A flamand szöveget Kassai Melinda gondozta. A képmellékletet Körtvélyessyné Geréb Júlia állította össze. Szerkesztette Szajbély Mihály. Széphalom Könyvesmûhely, Budapest, 1999, p.175-185.

Húsz éves a Belgiumi Egyesült Protestáns Egyház. Történeti áttekintés. A fordítás alapjául szolgált: Historische aantekeningen. Verenigde Protestantse Kerk in Belgie. Constitutie en Kerkorde. Brussel,1994, p. III.1 . p.III. 10. Hollandból fordította Hermán M. János. In: .Confessio., Budapest, 1999/1, p.82-88

2000
Ruth könyve. Bibliatanulmányok, 3. rész. Hollandból fordította Hermán M. János, KRE kiadás, Nagyvárad, 2000, p.1-48.

Dick Stellingwerf: Életszemléleten alapuló környezetvédelmi politika. Hollandból fordította Hermán M. János. In: . Partiumi Közlöny., IX. Évf. 5. szám, 2000. május 12, p. 13-15.

2008
Tineke Pols-Kuitert: Herinneringen aan Nemeth Geza. / Emlékezés Németh Gézára / Hollandból fordította Hermán M. János. In: Németh Géza Emlékkönyv. Szerkesztette Nemes Csaba. Budapest, 2008, p. 104-110. Kortörténeti-, közéleti írások

1978
Hermán M. János: Harangöntetés és harangoztatás Somkeréken a XIX. Században. In. .Református Szemle., 1978/5-6 szám és 1979/3.

1979
Hermán M. János: A Mezõkeszürõl indult Járai István. In: .A Hét., fõszerkesztõ Huszár Sándor, X. évfolyam, 1979. jan. 26, p. 4

1984
Hermán M. János: A .teljesen megoldott nemzetiségi kérdés Romániában.. (Holland nyelvû írás). In: .Volkskrant, 1984. dec. 20., p.4

1987
Hermán M. János, Samen op weg. . Együtt az úton (A hollandiai református egyházak közeledése és egyesülése.) In: .Confessio.. Felelõs szerkesztõ Tenke Sándor. Tizenegyedik évfolyam. 1987/4. Kiadja a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1987, p.32-36

1988
Hermán M. János: Relaties Hongaarse en Nederlandse hervormden en gereformeerden. /Magyar és holland reformátusok kapcsolatai/ In: .Woord en Dienst., nr. 14 (9. juli 1988), p.278.

Hermán M. János: Bethlen Gábor biblikus zászlója. In .Harang., München, 1988, okt., p.7

Hermán M. János: De positie van de Hongaarse minderheid in Roemenie (A romániai magyar kisebbség helyzete.) Werkconferentie Oost-West Europa., Kerk en Wereld kiadás, Driebergen, 1988, p.1-3

1989
Hermán M. János: Az Erdélyi Református Egyház helyzete. A Nyugat-európai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat konferenciáján elhangzott elõadások. Bázel, 1988 okt. 4-6 napjain. London-Lund, 1989, p.15-18

Hermán M. János: A somkeréki rendõr szilvapálinkája. In: .Harang., Bajorországi Magyar Református Egyházközség kiadványa, szerkesztette Lázár Csaba,V. évf., 1. szám, 1990 ápr. München, p.5-6

Hermán M. János: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület rövid története. In: .Harang., 5. évf., 2. szám, München, 1990, p. 10-11

Hermán M. János: De bijzondere advent van Roemenie.(Románia különös adventje) In: ICTO-Special. Bevrijding. .Brood uit de hemel.. /Interkerkelijk Comite voor Tweezijdige Ontwapening./ Hoogeveen, 1990 május, p.15-17

Hermán M. János: Tõkés László Hollandiában. In: .Harang., München, 1990/2, p.3-4

Hermán M. János: Het isolement van Roemenie is verbroken. (Megtört Románia elkülönülése.) Zending en Werelddiaconaat, Arnhem, 1990, p.1-4.

1991
Hermán M. János: Kisebbség. Holland lelkészek 1989-es tiltakozó levele D. Papp Lászlóhoz. In: .Egyház és Világ., Protestáns lap. Szerkeszti ifj. Balog Zoltán. 2. évf., 7. szám, 1991. V. 3. p.23-24

Hermán M. János: Az újjászervezett Belgiumi Magyar Református Egyházközség. In: Tebenned bíztunk eleitõl fogva… c. kötetben. A magyar reformátusság körképe. Szerkesztette Barcza József. Debrecen, 1991, p.181-183

1992
Hermán M. János: Uitblijven van diakonaat in Roemenie.(Az intézményes diakónia hiányának az oka Romániában. Holland nyelvû újságcikk.) In: Friesch Dagblad, Leeuwarden, 1992 febr. 19, p.5.

Hermán M. János: A Belgiumi Protestáns Egyház. In .Bethlen Naptár., Ligonier, USA, 1991.1992, p.72-76

1993
Hermán M. János: Menekültügyi Szolgálat. In: .Reformátusok Lapja., 1993. május 23., p.5

1996
Hermán M. János: Útközben. Híveit keresõ vándorpap monológja. In: .Belgiumi Üzenet., szerkesztette Hermán M. János, 7. évf. 1996. jan.1.sz., p.4-5

1997
Hermán M. János: Rémségek árnyékában: Pándy. In: .Belgiumi Üzenet., 1997 dec., p.1-4.

1998
Dr. J. Hermán-Mostert: Tõkés geen collaborateur. In: .Nederlands Dagblad., jaargang 53, Woensdag 22 juli 1998, p.7

Ds. J. Hermán-Mostert: Tõkés. In: .Zwolse Courant., 1998. júl. 21, p.4 Hermán M. János: Jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették! Ezékiel 34. In: .Új Kéve., Stockholm, 1998/febr.-márc., p.16-17

Hermán M. János: A Pándy-ügy margójára. In: .Közlöny., VIII. Évf., 1998. jún. 9., (7. szám), p.16-17

1999
Hermán M. János: Az egyházi iratterjesztés fölöttébb szükséges voltáról. In: .Harangszó., 1999, X. évfolyam, november, nr. 21., felelõs szerkesztõ ifj. Csûry István, KRE Gyülekezeti Lapja, Nagyvárad, 1999, p.4

Hermán M. János: Üzenet Assenbe. In: .Harangszó., Nagyvárad, 1999., 10.évf. nov. 10. sz., p.7

2000
Hermán M. János: A hollandiai református egyházak abortusz elleni állásfoglalása. In: Életvédelem, magzatvédelem, Nagyvárad, 2000, p.95-97

2001
Hermán M. János: László Tõkés van blaam gezuiverd. In .Nederlands Dagblad., zaterdag, 10 februari 2001, p.2

2002
Hermán M. János: Az .emberfaragó. professzor. In: Dr. Juhász István emlékkönyv. Szerkesztette Magda van der Ende és Klaas Eldering. Kiadja a Juhász István Alapítvány. Készült a Misztótfalusi Kis Miklós nyomdában, Kolozsvár, 2002, p.45-59 Hermán M. János: Ora et labora. In: .Kút., Temesvári Református Lap, III. Évf. 7. sz. 2002, márc. 10., p.3

Hermán M. János: A cigányok eredetérõl. A .Cigány vagyok…. c. gyûjteményes füzetben. A Nagyvárad-Õssiben rendezett konferencia kiadott anyaga. Nagyvárad, 2002, p.36-40

2003
Hermán M. János: A volgai németek szétszóratása. In: Református Kalendárium a 2003. évre. Kiadja a KRE, Nagyvárad, 2002, p.154-160

Hermán M. János: Johann Gottfried Herder (1744.1803). In: .Közlöny., 13. évf. 1. szám, 2003. jan. 29., p.15

Hermán M. János: Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa. Laudációk. In: Ércnél maradandóbb c. kötetben. Szerkesztette Lugosi Mihály, KRE kiadása, Nagyvárad, 2003, p.62-63 és 73

2004
Hermán M. János: A somkeréki rendõr szilvapálinkája. In: Ég áldjon Somkerék, Nagyvárad . Kolozsvár, Misztótfalusi Nyomda, 2004, p.60-63

2005
Hermán M. János: Holland Feri. In het teken van solidariteit met predikanten uit het Oostblok. Holland nyelvû tisztelgõ írás Frans Bos huszonöt éves lelkészi szolgálatának ünneplése alkalmával. In: De Frans Krant, oktober 1980.2005. Raad van Bestuur Zorgpartners Midden-Holland. Gouda, 2005, p.8-10

Hermán M. János: A szép magyar Váradi Biblia nevesítéseirõl. In: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület mûkincseinek és szellemi értékeinek õrzése. A kötetet szerkesztette Dénes István Lukács. Nagyvárad, 2005, p. 120-128

2006
Hermán M. János: Keresztyén hit és politika. In: .Harangszó.. 2006. február XVII. évf. 3. sz., p.1 és 8

Hermán M. János: A magyar 56. In: .Közlöny., A Királyhágómelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja, 16. évf. 12. szám, okt. 20., p.10-11

Hermán M. János: Megnyitó beszéd az I. Nagyváradi Egyházzenei Fesztiválon. In: .Közlöny., 16. évf. 13. sz., p.16

2007
Hermán M. János: Árpádi ünnepség a honfoglaló nagyfejedelem halálának 1100. évfordulóján. In: .Harangszó., XVIII. évf. 2007. júl.,13-14. szám, p.4

Hermán M. János: Szabó Lajos mártír lelkész emlékezete (Nagyvárad-Rét). In: .Harangszó.

Hermán M. János: Templom mellett nem nyugodhat. Büte János hegyközkovácsi lelkész végakarata. In .Harangszó., XVIII. évf., 2007. júl. 13-14. szám, p.7

Hermán M. János: A Harangszóról pedig soha nem mondunk le. Évközi mérleg a megrendelésekrõl. In .Harangszó., XVIII. évf. 2007. aug. 16. szám, p.4

2008
Hermán M. János: A falurombolás sátáni voltáról. In: .Közlöny.. A KRE hivatalos lapja. 2008. júl. 31., p.1-2.

Recenziók | Recensies | Reviews

1977
Lorenz Hein: Italianische Protestanten und ihr Einfluss auf die Reformation in Polen während der beiden Jahrzehnte vor dem Sandomirer Konsens (1570). Leiden, E. J. Brill, 1974. Fenti mûrõl könyvismertetõt közölt Hermán M. János a .Keresztény Magvetõ. hasábjain, 83. évf., 3-4 szám, alapítási év 1861. Kiadja az Unitárius Egyház, Kolozsvár, 1977, p.249-250

Demeter János: Századunk sodrában. Bukarest, 1972. In: .Református Szemle., 1977/1, p.106

1978
R. J. W. Evans: The Wechsel Presses. Humanism and Calvinism in Central Europe 1572.1627. London, 1975. In:.Református Szemle., 1978/1, p.88-89

Hermán M János Fogarasi Sámuel önéletírásáról közöl recenziót az alább jelzett mû alapján in: .Református Szemle., LXXI. évfolyam, felelõs szerkesztõ dr. Tõkés István, Kolozsvár, 1978, márc-ápr. 2. szám, p.182-183.

Fogarasi Sámuel: Marosvásárhely és Göttinga. Önéletírás (1770.1799). Bevezetõ tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Juhász István. Lektorálta Benkõ Samu. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1974.

Nagy Géza: Pápai Páriz Ferenc. Békességet magamnak, másoknak. Bukarest, Kriterion, 1977. In: .Református Szemle., 1978/3, p.269-270